Start festgelegt: 49-Euro-Ticket kommt am 1. April

  • 01:07 Min
  • 30.11.2022
  • Ab 0
  • Clip

Das langersehnte 49-Euro-Ticket soll nun zum 1. April 2023 starten.


© 2024 Seven.One Entertainment Group